Chức năng nhiệm vụ

Theo Quyết định số 1235/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Sơn là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Lý Sơn, có nhiệm vụ giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lí nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện.

Về quy mô giáo dục, Năm học 2019-2020  Phòng GD-ĐT huyện có 08 đơn vị trường học trực thuộc gồm: mầm non có 03 trường, tiểu học có 03 trường và THCS có 02 trường nằm trên địa bàn của 03 xã. Tổng số học sinh 4.508 em gồm: mầm non có 1.291 cháu, tiểu học có 1.756 học sinh và THCS có 1.461 học sinh. Về đội ngũ CB, GV, NV toàn ngành có 310 người, trong đó mầm non 93, tiểu học 123 và THCS 94.

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để triển khai Chương trình hành động của Huyện uỷ, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, cụ thể:

*. Đối với giáo dục mầm non

 Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1.

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong những năm tiếp theo. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non dưới 5 tuổi.

Đến năm 2025 có ít nhất 35% trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ, 96% trẻ trong độ tuổi Mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục Mầm non, 100% lớp mầm non học 2 buổi/ngày, (trong đó có ít nhất 50% trẻ được học bán trú), tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở giáo dục Mầm non xuống dưới 10%.

Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phấn đấu học tập thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến năm 2020 có trình độ trên chuẩn 80%. Đến năm 2025 theo chuẩn mới: mầm non đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 30%.

Đến năm 2025 có 03/03 trường đạt chuẩn Quốc gia.

*. Đối với giáo dục phổ thông

Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành; vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học. Bảo đảm cho học sinh có trình độ THCS có trí thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng sau THCS theo Chỉ thị 10/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện chương trình bắt buộc 9 năm sau năm 2020.

Đến năm 2025, tỉ lệ đi học đúng độ tuổi ở Tiểu học là 99%, THCS là 95%, 30% sau THCS đi học nghề, 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương, có 50% trẻ khuyết tật được học hòa nhập.

Đẩy mạnh tiếp độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đến năm 2025 có 03/03 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, các trường THCS duy trì đạt chuẩn và nâng chuẩn.

          Đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục phấn đấu học tập thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến năm 2020 có trình độ trên chuẩn: Tiểu học 97%, THCS 60%. Đến năm 2025 theo chuẩn mới tiểu học và THCS đạt chuẩn 100%.

Đến nay, toàn huyện đã đạt chuẩn về phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ mức độ 2 trong năm 2019.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của các phòng, ban, và sự tin tưởng của Nhân dân huyện, cùng với sự nỗ lực của chính mình, chắc chắn trong nhứng năm tiếp theo giáo dục huyện Lý Sơn sẽ giải quyết được các bài toán đặt ra về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phẩm chất đạo đức nhà giáo và kỷ luật kỉ cương học đường !

                                                                                                                  Phòng Giáo dục và Đào tạo Lý Sơn