HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Hướng dẫn số 111/HD-UBND, ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyên Lý Sơn về việc triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2021; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn phân công Khối thi đua và phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho các khối thi đua năm 2021. Ngày 29/3/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo, Khối trưởng Khối Văn hóa – Xã hội, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối gồm 05 đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Lý Sơn, Phòng Y tế, Phòng Văn hóa &Thông tin  và Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện. Hội nghị đã thống nhất ký kết Đăng ký giao ước thi đua năm 2021.

                         Ông Phan Văn Thảo HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Khối trưởng lên phát biểu khai mạc Hội nghị

 

                                               Lãnh đạo các đơn vị Khối Văn hóa – Xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2021

Văn Sang