HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số: 362/SGDĐT-GDTrH ngày 10/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc triển khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Ngày 10/3/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tham gia  hội nghị tập huấn trực tuyến về  bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý thông tin về bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc. Thành phần gồm đại diện lãnh đạo nhà trường, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin, tổ trưởng chuyên môn; thời gian 01 buổi bắt đầu từ 13h45 phút; tại Trường trung học cơ sở An Hải; do sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Kết quả Hội nghị có 100% lãnh đạo nhà trường;  giáo viên phụ trách công nghệ thông và tổ trưởng môn tham gia và diễn ra thành công tốt đẹp./.

              Ông Trần Ngọc Bích, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo phát biểu và chỉ đạo một số nhiệm vụ trong buổi họp trực tuyến do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Toàn cảnh lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên phụ trách công nghệ thông tin tham gia Hội nghị trực tuyến

 

Văn Sang