Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn

  • Điện thoại: 02553867271
  • Email: pgdlyson@quangngai.edu.vn
  • Trụ sở: Trung tâm Chính trị Hành chính huyện Lý Sơn