Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/BC-PGDĐT 06/01/2022 Báo cáo, Bao cáo kết quả thực hiện Luật thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
867/BC-PGDĐT 11/12/2020 Báo cáo, Báo cáo kết quả thực hiện công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2020
852/BC-PGD&ĐT 09/12/2020 Báo cáo, Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiêu chí Trường học và Giáo dục và Đào tạo năm 2020 và kế hoạch năm 2021