TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON

Lượt xem:

Đọc bài viết

        Thực hiện Công văn số 1354/SGDĐT-GDMN ngày 11/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc tham dự tập huấn trực tuyến về chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên mon đối với cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non; Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lý Sơn ban hành Công văn số 815/PGDĐT, ngày 13/8/2021 gửi đến các Trường mầm non trong huyện tham gia tập huấn 05 ngày, khai mạc lúc 08h00 ngày 16/8/2021, địa điểm tại Trường Mầm non An Hải, tổng số tham gia tập huấn 18 người gồm cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cùng tổ Trưởng chuyên môn.

                                              Toàn cảnh chuẩn bị công tác trực tuyến của Bộ Giáo dục

 

          Qua 05 ngày tập huấn, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán cùng tổ Trưởng chuyên môn đã tham gia tập huấn và tiếp thu đầy đủ các nội dung mà Bộ Giáo dục đã truyền đạt; trên cơ sở đó các trường sẽ triển khai tập huấn đại trà cho tất cả giáo viên tại đơn vị mình.

 

Văn Sang